Juku ja Juta huvikooli eelkooli õppekavad on vastavuses alushariduse õppekavadega. Kõik õppekavad on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

2021/2022 aasta õppetöö toimub Kivimäe põhikoolis teisipäeviti kell 16.00 – 18.15. Üks ainetund kestab 25 minutit ja puhkepausid tundide vahel on 10 minutit. Õpime eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust ja loovust.

Eelkooli eesmärk on:

 • Anda lastele esimene positiivne kogemus koolielust.
 • Toetada lapse loovust, arengut ja sotsiaalseid oskusi.
 • Arendada üldtunnustatud käitumisnorme.
 • Kujundada kooliks vajalikke õpioskusi.

Keel ja kõne – tegeldakse lugemise, kirjutamise, kuulamise ja suulise
eneseväljendusega

Eesmärgid:

 • julgustada last ennast väljendama;
 • arendada igapäevast suhtlemisoskust;
 • suunata last õige häälduse, keeleliselt õigete vormide ja lauseehituse kujunemisel;
 • laiendada sõnavara ja täpsustada sõnade tähendusi;
 • käsitleda tähti, silpe ja sõnu ning nende kirjutamist;
 • tutvustada lasteraamatuid;
 • kujundada lugemise ja kirjutamise alusoskusi.

Eeldatavad tulemused: tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda; jutustab pildi, teksti või oma kogetu alusel; tunneb tähti ja vähemalt veerib 2-3-silbilisi sõnu; kirjutab joonistähtedega lihtsamaid sõnu.

Matemaatika – tegeldakse arvutamise, esemete ja nähtuste järjestamise, rühmitamise ning nendevaheliste seostega; tutvutakse geomeetriliste kujunditega ja erinevate suurustega; harjutatakse ajamõiste kasutamist ja arendatakse ruumitaju.

Eesmärgid:

 • kujundada esemete järjestamise, võrdlemise ja oluliste tunnuste järgi rühmitamise
 • oskusi;
 • õpetada määrama esemete arvu, tundma arvurida ning järjestusseoseid arvude reas,
 • sooritama tegevusi hulkadega;
 • harjutada arvude liitmist ja lahutamist;
 • käsitleda numbreid ja numbrite kirjutamist;
 • kujundada matemaatiliste jutukeste koostamise ja lahendamise oskust;
 • tutvustada suurusi ja nende mõõtmist igapäevaelust tuttavate mõõtühikute abil;
 • luua alus kehade ja kujundite praktilisele tundmisele;
 • saavutada vajalik alus koolimatemaatika õppimiseks.

Eeldatavad tulemused: võrdleb hulki, kasutab mõisteid rohkem, vähem, võrdselt; järjestab arve 1‒12 ja tunneb numbrimärke ning kirjutab neid; arvutab 5 piires, koostab matemaatilisi jutukesi.

Käeline tegevus – tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja –võtteid.

Eesmärgid:

 • kujundada käelisi oskusi ja vilumusi;
 • arendada kujutlusvõimet ja loovust;
 • õpetada töö- ja korraharjumusi;
 • arendada iseseisvust, taiplikkust ja algatusvõimet;
 • kujundada erinevate töövahendite käsitsemise oskust;
 • suunata lapsi tajuma värve, õpetada nägema ja edasi andma lihtsaid motiive ümbritsevastelust ja loodusest.

Eeldatavad tulemused: leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid; kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt.

Mina ja keskkond – sotsiaalne, loodus- ja tehiskeskkond

Eesmärgid:

 • omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest;
 • teab üldtunnustatud käitumisnorme;
 • vaatleb juhendamisel ümbritsevat;
 • esitab küsimusi ja leiab vastuseid.

Eeldatavad tulemused: tutvustab ja kirjeldab iseennast; kirjeldab oma kodu, perekonda; oskab suhelda kaaslastega ja täiskasvanutega; järgib isikliku hügieeni nõudeid; teab aastaaegade vaheldumist, kirjeldab lihtsamaid loodusnähtusi.