Juku ja Juta erahuvikooli kodukord

1. ÜLDINE TÖÖKORRALDUS

1.1. Õppetöö korraldatakse Juku ja Juta huvikooli õppekava alusel, mis on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

1.2. Õppeperiood kestab septembrist maini. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

1.3. Õpe toimub tunniplaani alusel 20- kuni 45-minutiliste rühma või individuaaltundidena.

1.4. Õppekava läbinud õpilastele väljastatakse huvikooli lõpetamist tõendav dokument.

2. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Õpilasel on õigus:

2.1.1. Saada huvikooli õppekava raames oma võimetele vastavat haridust.

2.1.2. Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.

2.1.3. Saada õpetajalt teavet oma arengu kohta.

2.2. Õpilasel on kohustus:

2.2.1. Täita õpetaja korraldusi ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks.

2.2.2. Arvestada teiste õpilastega.

2.2.3. Kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult.

2.2.4. Järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju.

3. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

3.1. Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema või seadusliku esindaja esitatud taotluse alusel.

3.2. Õpilane arvatakse koolist välja direktori otsusel, kui:

3.2.1. Õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on esitanud huvikooli rühmast lahkumise taotluse.

3.2.2. Õpilane on ringitundidest pikalt puudunud ega suuda seetõttu ringitöös osaleda teiste õpilastega samas tempos.

3.2.3. Õpilane, õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja on kahjustanud kooli mainet.

3.2.4. Õpilane rikub korduvalt kodukorda.

4. ÕPPETASU MAKSMISE KORD

4.1. Õppetasu ja registreerimistasu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab pidaja vähemalt seitse päeva enne õppeaasta huviringidesse registreerimise algust.

4.2. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel.

4.3. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Muudatused kodukorras tehakse vajadusel enne õppeaasta algust.

Kinnitatud Juku ja Juta erahuvikooli direktori käskkirjaga nr 3, 9. juulil 2019